Resultaten op hoofdlijnen.

Health Tools Interoperability

"... De eerste landelijk schaalbare GIDS Open Standaard voor de gezamenlijke functie 'apps van derden starten'. Voortgekomen uit samenwerking tussen kopgroepen van leveranciers in de ontwikkeling van de Sociale Netwerk Standaard, Koppeltaal 2.0 en MedMij eHealth add-on (circa 70% overlap in functionaliteit). Geïnspireerd door IMS-LTI een soortgelijke bewezen standaard in de onderwijswereld ..."

"... HTI is een open technisch protocol, waarmee eHealth- en portal-leveranciers zonder persoonsgegevens aan elkaar te verstrekken, met elkaar kunnen integreren. Bijvoorbeeld vanuit een digitaal wijkplatform opent een bezoeker direct een eHealth-module. Het verstrekken van een e-mailadres of persoonsgegevens is daarbij niet nodig. HTI helpt om het gedoe op de achtergrond tussen ICT-leveranciers en aanbieders omtrent techniek of concurrentie voor de gebruiker relatief onzichtbaar te maken ..."

Lees verder HTI - Health Tools Interoperability. Inclusief de toekenning kandidaat-bouwsteen door het Informatieberaad Zorg, hoe HTI werkt in begrijpelijke taal en informatie over de ontwikkelde technische code voor de open source componenten. Of bekijk de Proof of Concept demo of webinar filmpjes over de toekomst van de open standaard HTI en hoe nieuwe mogelijkheden ontstaan voor gegevensuitwisseling in combinatie met open standaarden HTI, FHIR, IRMA en Solid.

Identiteit en authenticatie

"... Hoe verhouden of onderscheiden de verschillende authenticatie/ identificatiemanieren zich tot elkaar? En welke methodes zijn geschikt voor verschillende toepassingen en systemen in de zorg en daarbuiten? ..."

"... de beschrijving van toepassingen bieden zicht op een aantal afwegingen die relevant zijn voor het ontwerp van systemen. Met name de verschillende vertrouwensmodellen geven een beeld van belangrijke afwegingen ..."

.".. de inhoudelijke hoofdstukken zijn primair op developers en architecten gericht, een aantal belangrijke conclusies en aanbevelingen zijn voor bestuurders en beleidsmakers in de zorg relevant ..."

Het rapport "Identiteit en en authenticatie: onze zorg" is tot stand gekomen naar aanleiding van vragen over de aansluiting van Health Tools Interoperability (HTI) en de Sociale Netwerk Standaard (SNS) open source componenten op de nationale zorgarchitectuur. Reviews en aanvullingen van verschillende technische mensen zijn verwerkt, zoals uit de Nuts en de Informatieberaad Zorg architectuur communities. Het rapport is nadrukkelijk bedoeld als levend document. Alle opmerkingen, correcties, en aanvullingen zijn welkom.

Lees verder Identity en attribuut management en authenticatie in de Nederlandse zorg. Inclusief de laatste rapport versie en opname van het webinar met de architectuur community.

Figuur 3. overzicht identity / credential / attribuut management frameworks
Figuur 4: Overdracht van gegevens van zorgaanbieder A naar zorgaanbieder B in Nuts

Evaluation in complexity

"... De Proeftuinen zijn nu zo’n twee tot drie jaar onderweg. Onlangs tekenden we de eerste ervaringsverhalen op van verschillende bewoners uit de deelnemende steden. Een belangrijke rode draad is dat zowel preventief als op weg naar herstel de multideskundige wijkaanpak vruchten afwerpt. Dit blijkt in de reguliere gezondheidszorg vaak (nog) niet mogelijk. We zien dat meedoen in de wijk reguliere zorgorganisaties uitnodigt om nieuwe praktijken te ontwikkelen ...”

"... Voor iedere € 1,- die geïnvesteerd wordt is de opbrengst in 2023 € 1,62. De getallen kun je niet beoordelen op zichzelf, het gaat om de betekenis die de betrokkenen ze geven. De getallen zijn een vertrekpunt. Bewonersorganisaties kunnen dankzij de SROI hun ‘zachte’ opbrengsten duidelijk maken aan hun partners. Het gaat om de samenwerking, het is wenselijk dat de som van de delen leidt tot een positief resultaat ..."

Lees verder op het blog - ICT ondersteunt sociaal ecosysteem en multideskundige samenwerking en de openbare case studies, inclusief de nieuw ontwikkelde resourcegroepenmethodiek. Of bekijk de eerste uitkomsten van de SROI in proeftuin wijk Eindhoven.

Analyse transactiemodel

"... verschillende bestaande transactiemodellen en bijbehorende beschikbare implementaties sluiten aan bij de wensen en zijn een nader onderzoek waard. Met name de Intersolve budgetkaart, Cyclos en het Persoonsgebonden budget (PGB) ..."

"... met bestaande decentrale (deel) oplossingen is het goed mogelijk om een transactiemodel vorm te geven die zowel decentraal als anoniem is. Bijvoorbeeld door een toegangsvoucher als 'I Reveal My Attributes' (IRMA) attribuut uit te geven voor specifieke leveranciers en behandelingen ...”

Het experiment ‘FitKnip' duurzame financiering is als één van de vier maatregelen voorgesteld in het rapport ‘Beter met Elkaar’; "Stimuleer het gebruik van eHealth door aanpassingen in de financiering. Geef eHealth een prominentere plek in verzekerde zorg en experimenteer met een digitaal gezondheidsbudget. Schep daarmee de voorwaarden om bruikbare oplossingen breed en met voldoende omvang toe te kunnen passen."

Lees verder rapport Analyse FitKnip Transactiemodel of de opzet voor het onderzoek uitgevoerd door het National eHealth Living Lab (NeLL). Voor meer achtergrondinformatie over de maatregelen en de uitgangspunten achter het experiment lees het rapport Beter met Elkaar of de uitkomsten van het onderzoek De waarden van eHealth Erasmus Universiteit Rotterdam en het advies van NeLL over landelijk toetsingskader gezondheidsapps.

Stimuleer eHealth gebruik door aanpassingen in de financiering.

Sociale Netwerk Standaard

"...De open Sociale Netwerk Standaard (SNS) heeft als doel om meer eigen regie en multideskundige samenwerking mogelijk te maken. Zodat meer mensen gezond en vitaal kunnen worden en blijven..."

De klantreis in het filmpje is gebaseerd op echte verhalen en wensen. Een voorbeeld van hoe off- en online gezondheid en welzijn activiteiten in de praktijk gecombineerd (kan) worden met reguliere zorg. Hoe persoonlijke, professionele en sociale domeinen elkaar overlappen. Hoe bestaande en nieuwe ICT-systemen veilig met elkaar moeten kunnen samenwerken en gegevens uitwisselen om deze processen te ondersteunen.

De Sociale Netwerk Standaard (SNS) open source componenten zijn in 3 fasen ontwikkeld; 1. SNS Launch om applicaties van derden (eHealth-modules) te starten vanuit portals. 2. SNS Indentity om gebruikers te identificeren die via SNS launch in een module komen vanuit een portal met behulp van IRMA . 3. SNS Community om sociale netwerken te verbinden met zorgcontexten, zoals gemeenschapsportalen of persoonlijke gezondheidsdossier toepassingen.

Bekijk het filmpje van de Sociale Netwerk Standaard. Of ga door naar de ontwikkelde technische code voor de open source componenten, die eHealth modules van derden beschikbaar maken in bijvoorbeeld de digitale proeftuin wijk portalen in Eindhoven en Amsterdam en het aanbod van modules via de FitKnip.

Community based development

"... De praktijk is weerbarstig, we hebben in de loop der jaren al van heel wat uitgangspunten en tools afscheid genomen. Iedereen heeft zijn eigen beeld en persoonlijke werkwijze om dingen voor elkaar te krijgen. We zoeken naar minimale afspraken en een minimum aan tools die integreren. ..."

"... Als community leggen we onszelf een aantal uitgangspunten, minimale afspraken en verantwoordelijkheden op om naast jouw belang ook het algemeen belang voor ogen te houden. Samen ontwikkelen betekent ook samen beheren, bewaken en borgen en dat zorgt voor een ecosysteem waarbinnen wederzijdse afhankelijkheden ontstaan. ..."

"... Alle uitkomsten, proces- en meetinformatie zijn onderdeel van onze ‘action research’ benadering, zijn vrij te gebruiken en publiek beschikbaar. Zodat kritieke massa en nieuwe initiatieven kunnen ontstaan op een gelijk speelveld en ‘lock-in’ situaties door partijen wordt voorkomen. ..."

Lees de vertaling van onze ervaringen over samenwerken in een netwerk van organisaties in GIDS Open Standaarden community afspraken en tools gebruiken. Of lees het belang van extra aandacht voor het proces; de manier waarop we samenwerken, informatie verzamelen en resultaten borgen, in het onderzoek Verzilveren met ontschotting.

Privacy by design en security

"... Los van alle schaalbaarheids- en governance problemen, die op technisch niveau van begin af aan meegenomen moesten worden, was er ook een grote vraag op de achtergrond: hoe zorgen we dat in zo een systeem de cliënten de regie kunnen blijven houden? Dat is het begin geworden van een onderzoekstraject naar de privacy van grote genetwerkte eHealth systemen. Door het geheel te benaderen als een netwerk van een groot aantal diverse losse relaties, in plaats van gestructureerde data stromen, ontstaat er een benadering die zowel hanteerbaar is als in staat is om met de complexiteit van het geheel mee te bewegen ..."

"...Het veiligheidskader moet aanzetten tot effectief veiligheidsbeleid en zichtbaar maken wat er aan beveiliging gedaan wordt. Daarvoor kijkt het niet alleen naar de genomen maatregelen, maar ook naar de context van het gebruik en de organisatie. Het kader moet aanzetten tot openheid. Openheid vergroot het vertrouwen van de gebruikers en de organisaties onderling en maakt het mogelijk dat de organisaties elkaar steunen in het verbeteren van hun veiligheid. Het kader moet laagdrempelig zijn en ook kleine organisaties met weinig kennis op beveiligingsgebied steunen bij het opzetten van een goed veiligheidsbeleid ..."

Lees verder op het blog - privacy eisen Sociale Netwerk Standaard en de discussies over 'mijn, jouw en onze privacy in the cloud': blog I - blog II - blog III - blog IV. Of bekijk de uitgangspunten voor ontwikkelaars via Github GIDS Open Standaarden; privacy framework, security framework en legal documents.

Verhalen uit de praktijk

"... We waren op zoek naar plekken en speciale mensen om te interviewen, maar ook naar wijkbewoners die mee wilden gaan op expeditie. Door de verhalen terug te koppelen kan er een infrastructuur gemaakt worden die past bij de sociale samenhang van de wijk ..."

"... Er zijn genoeg mensen die de juiste zorg niet kunnen vinden, of drempels ervaren. Bijvoorbeeld mensen die liever anoniem blijven. Soms schamen zij zich voor hun problemen en kloppen niet aan bij hun huisarts of de ggz ..."

"... Een maand geleden breekt haar rechter elleboog, meldt zich ziek en voelt zich somber. Ze heeft hulp in de huishouding nodig. Ze besluit naar het maatschappelijk werk te gaan in de Horizon. Hier kunnen ze haar alleen helpen met haar belasting en verder niks ..."

"... Eigen regie klinkt mooi, maar hoe komen wet- en regelgeving, onderzoeks- benodigde- en gewenste- informatie samen en wie behartigt de belangen van wie? ..."

“... Ik accepteer het niet meer als een arts mij niet mijn eigen data geeft. Want ik wil een goed gesprek kunnen voeren over mijn gezondheid en daarvoor wil ik, nee, moet ik over mijn eigen data kunnen beschikken ...”

"... Bij zorg denk ik aan gezondheid en vitaliteit: hoe gaan we met elkaar om, hoe voer je een gesprek, maar ook: hoe zorg je ervoor dat je ’s nachts niet ligt te piekeren ..."

Lees de verhalen van de bewoners expedities in de proeftuin wijken Amsterdam en Eindhoven of van andere belanghebbenden in Vitale Verbindingen en op het blog GIDS Open Standaarden.

Beter met Elkaar

"... Digitalisering van de gezondheidszorg, ook wel eHealth genoemd, is een krachtig middel om voor een grotere groep mensen gezondheid en vitaliteit beter binnen bereik te brengen. Het samenbrengen van zelfregie en slimme technologie biedt ongekende mogelijkheden. In de praktijk blijkt echter dat het op nationale schaal brengen van nieuwe (ICT) toepassingen in de gezondheidszorg achterblijft bij de verwachtingen ..."

"... We hebben onderzocht hoe dat komt en stellen maatregelen voor om doorbraken te realiseren. 1. Bevorder zelfzorg, stel burgers in staat om méér regie te nemen. 2. Realiseer koppelingen voor een drempelloos digitaal gezondheidssysteem. 3. Stimuleer het gebruik van eHealth door aanpassingen in de financiering. 4. Begin klein en concreet ..."

GIDS, de technische visie die staat voor 'Gezondheid ondersteund door een Integraal Digitaal Systeem,' ontstond in de loop der jaren door meerdere ervaringen en voortschrijdende inzichten. Voor het eerst samengebracht en uitgebreid beschreven in samenwerking met een coalitie van circa 50 verschillende partijen in het rapport Beter met Elkaar. De visie GIDS wordt technisch mogelijk gemaakt door GIDS Open Standaarden en voor het eerst toegepast in de SamenBeter Proeftuin Wijken en ingezet voor het onderzoek FitKnip Duurzame Financiering.

Lees het rapport Beter met Elkaar en volg de linkjes op de website betermetelkaar.org.